Hem Vi tänker hållbart!

Vi tänker hållbart!

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en av grundstenarna i Forenede Service affärsidé. Vi på Forenede Service tar ansvar för miljön, både som leverantör, arbetsgivare och som servicepartner till våra kunder.

ESG – För en lönsam & hållbar framtid

ESG står för ”Environment, Social and Governance”. Inom begreppet ryms alla hållbarhetsfrågor som berör företag, organisationer och samhället. ESG är av stor vikt eftersom det inte bara handlar om att vara en ansvarsfull företagsmedborgare, utan det har även visat sig vara kopplat till långsiktig lönsamhet och hållbarhet.

Forenede Service har integrerat ESG i verksamheten på flera sätt.

Miljömässigt – Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt arbete genom att bland annat se till att delar av vårt städmaterial och våra städkemikalier är miljömärkta. Vi strävar även efter att nå en grönare och hållbarare bilpark för att minska vår klimatpåverkan.

Socialt – Vi har skapat en ökad medvetenhet på medarbetarnas välbefinnande och jämlikhet men också investerat i utbildning och kunskapsdelning. Genom att engagera oss i olika samhällsprojekt i de lokala samhällena där vi verkar kan vi hjälpa till att främja för diversitet och jämlikhet.

Styrning – När det gäller styrning baseras den på företagets uppsatta mål inom sociala rättigheter och den gröna omställningen. Vi har stärkt vårt interna arbete och ökat transparensen i vår rapportering.

Läs mer: Annons Dagens Nyheter – Forenede Service VD om ESG

Forenede Service har Svanenlicens

Att bli Svanenlicenserad är inte bara en utmärkelse, det är ett kraftfullt åtagande att främja miljömedvetenhet och bidra till en bättre värld. Svanenlicensen är en prestigefylld certifiering som bekräftar vårt engagemang för hållbarhet och miljöansvar.

Vår nya status som Svanenlicenserat serviceföretag innebär att vi går längre än att bara följa lagar och regler. Vi tar aktivt ansvar för att minska vår påverkan på miljön genom att optimera våra processer, minska resursslöseri och främja återvinning. Genom att uppfylla de stränga kraven för Svanenlicensen, visar vi vår beslutsamhet att vara goda förebilder i branschen.

Svanenlicensen är som svanen själv, ett tecken på elegans och skönhet. Den symboliserar vår strävan efter renhet och harmoni med naturen. Genom att följa de höga standarder som Svanenlicensen kräver, bidrar vi till att bevara vår planet och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Svanenlicensen är inte bara en utmärkelse, den är ett löfte om att göra rätt för vår planet och för oss själva. Med den tar vi ett kraftfullt steg mot en grönare och mer ansvarsfull framtid.

Hej!

Jag heter Petra Marques och är utbildare och hållbarhetsansvarig på Forenede Service. I mitt jobb som hållbarhetsansvarig arbetar jag med att följa upp, planera och utveckla vårt hållbarhetsarbete och våra miljömål. Det handlar om att identifiera förbättringsområden, fortbilda personal och att implementera konkreta åtgärder. Det är mitt jobb att se till att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela företaget. Det är så vi kan göra skillnad för människan, samhället och framtiden.

Häng med på vårt hållbarhetsarbete där jag varje månad lyfter fram spännande gröna framsteg som vi är stolta över och där vi gör verklig skillnad. Vi kallar det för Månadens hållbarhetsfokus.

Tillsammans kan vi skapa en hållbarare värld och framtid där varje handling, varje engagemang och varje initiativ räknas.

Del 1

Månadens hållbarhetsfokus

Del 2

Månadens hållbarhetsfokus – Svanenlicens

Del 3

Månadens hållbarhetsfokus- Svanenmärkt vatten

Del 4

Tillgänglighetsanpassad information

Del 5

Miljövänliga städprodukter (Microfibrer)

Del 6

Samverkan med varandra

Del 7

Utbildning & medvetenhet om hållbarhet

Del 8

Doseringshjälpmedel

‎Våra bidrag till globala målen!

År 2015 enades FN:s medlemsländer om Agenda 2030 med sjutton globala mål för hållbar utveckling. Ansvaret för att genomföra målen ligger på varje land, och i den plan som godkänts av Sveriges riksdag ingår ett specifikt miljömålssystem som utgångspunkt för att vi ska nå de ekologiska målen inom Agenda 2030. På Forenede Service har vi kopplat vår affärsidé till de fyra mål där vi har störst möjlighet att påverka.

Hållbarhetsarbetet hos kund!

Vi jobbar löpande med att implementera vårt miljöarbete i våra servicemedarbetarens dagliga arbete ute på deras arbetsplatser. Det gör vi genom att kontinuerligt utbilda våra medarbetare i arbetsmiljö, städ- och arbetsmetoder samt miljövänliga rengöringsmedel och utrustning.

Vi jobbar löpande med att utrusta servicemedarbetarna med ergonomiskt och ändamålsenlig städ- och maskinell utrustning. Vi beaktar alltid miljö- och hälsopåverkan vid inköp av våra maskiner, städredskap och vätskor.

Från 2020 till 2022 har andelen miljömärkta rengöringsmedel stigit från 60% till 80%. Vi arbetar ständigt med att skala ner vår kemikalieanvändning för att på bästa sett värna och skydda vår miljö.

Miljömål

Vi använder alltid miljöanpassande metoder, maskiner och produkter. Detta säkerställs genom vår centrala inköpsfunktion. Genom god planering och logistik ser vi till att transporter minimeras och genomförs med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi arbetar med ständiga förbättringar ur miljösynpunkt för kunder, medarbetare och vår omvärld.

Forenede Service konkreta mål är följande:

  • Samtliga inköp av städmaterial (microdukar och moppar) ska vara miljömärkta.
  • Samtliga inköp av städrelaterade kem skall vara 90% miljömärkt kem.
  • Samtliga inköp av hygienmaterial (toalettpapper och handdukspapper) ska vara 100% miljömärkt.
  • 85% av alla bilar skall vara miljöbilar. Definition miljöbil = ”fossilfri” bil eller ha kalkylerat maxutsläpp 35g CO2 per km i standardutförande vid beställning.

Miljöledningssystem

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem med tillhörande åtgärdsplaner med syftet att nå uppsatta miljömål och minimera den negativa miljöpåverkan. Modellen visar strukturen för vårt miljöarbete. Riktlinjer och rutiner är integrerade i vårt gemensamma verksamhetssystem som uppfyller kraven för både ISO14001, ISO9001 och ISO45001.